Boken “Andrologi” gavs ut 1994 och var då den första läroboken i världen i detta ämne. I boken medverkade den grupp som då arbetade inom andrologin och som var aktiva inom Svenska Andrologiföreningen. Boken var banbrytande och har bl a använts i många utbildningar. En ny reviderad upplaga skulle vara önskvärt men tyvärr anser inte förlaget att underlag finns. Nu finns även flera utmärkta och mer omfattande läroböcker på engelska bl.a. Andrology (Editors E Nieschlag et al, Springer förlag).

 

Den svenska läroboken är slut på förlaget och rätten har därmed återgått till redaktörerna. Eftersom mycket av det som finns i läroboken fortfarande gäller och dessutom inte finns sammanfattat på svenska någon annanstans har jag med godkännande av min medredaktör Bengt Fredricsson och samtliga författare valt att lägga ut boken på nätet och hoppas att den skall användas av alla som önskar mer information inom andrologin.

 

Jag har även valt att för varje kapitel ge min syn på vad som är relevant och läsvärt.

 

Kap 1. Funktionell morfologi. Här beskrivs framför allt morfologin av mannens yttre och inre genitalia som naturligtvis är helt relevant även idag. De stycken som behandlar den funktionella regleringen bl.a. av spermatogenesen, testikelfunktionen och prostata skulle idag pga ökad kunskap skrivits något annorlunda även om grunddragen fortfarande gäller.

 

Kap 2. Embryologi. Här beskrivs hur utveckligen sker från embryo till en normal man. De grunddrag som beskrivs är helt relevanta även idag. Vi vet dock idag mycket mer om vilka genprodukter som är involverade i denna utveckling och en del av denna kunskap skulle säkert ha inkluderats om kapitlet skrivits idag.

 

Kap 3. Reproduktionendokrinologi. Här beskrivs grunddragen av den hormonella regleringen hos mannen och denna gäller även idag. Vi vet dock idag mycket mer om hur regleringen sker speciellt på molekylär nivå och jag skulle idag inkludera bl.a. mer om androgenreceptorn. Då jag läser detta idag tycker jag även att vi kunde skrivit mer användarvänligt men korrekt är det.

Kap 4. Östrogena effekter på män. Här beskrivs orsaken samt följden av endogen och exogen östrogenpåverkan på mannen. Mycket av det som är skrivet gäller idag men eftersom vi nu har andra analys och behandlingsmetoder skulle detta avsnitt idag skrivas mycket annorlunda.

 

Kap 5. Androgena effekter på kvinnan. Här beskrivs den normala androgenpåverkan hos kvinnan samt sjukdomar som kan ge ökad androgenpåverkan. Grunddragen som beskrivs gäller även idag men vi har nu utökade kunskaper och analysmöjligheter bl a på molekylär nivå vilket skulle inkluderas i ett nyskrivet kapitel.

 

Kap 6. Somatisk pubertetsutveckling. Kapitlet beskriver den normala pubertetsutvecklingen hos pojkar och vad som kan hända och vad man bör vara observant på. Dessa grundläggande riktlinjer gäller även idag. Vi vet nu mer om regleringen bl a på molekylär nivå och en del av detta skulle eventuellt inkluderas idag.

 

 

Kap 7. Spermien och genetiken.  Kapitlet beskriver spermien, bildandet, uppbyggnad, genetiken, kromosomavvikelser mm. Jag tycker detta är utmärkt skrivet och även om vi vet mer idag bl a på molekylär nivå är vad som star mycket relevant.

 

Kap 8. Sperman. Kapitlet beskriver spermans sammansättning och de olika komponenternas betydelse.  Sammansättningen är helt relevant medan vi ser på de olika komponenterns betydelse något annorlunda än då kapitlet skrevs.

 

Kap 9. Emissionen och ejakulationen. Kapitlet beskriver klart de olika händelserna som sker under emissonen och ejakulationen. Utredningen och betydelsen av störningar skulle idag skrivas annorlunda delvis pga utvecklingen av assisterad befruktning (provrörsbefruktning)

 

Kap 10. Spermiernas väg till befruktning. De fakta och benämningar som beskrives är giltiga även idag. Dock pga den fantastiska utvecklingen av teknikerna med konstgjord befruktning är detta mindre relevant idag och någon intensivare forskning har inte skett inom detta område.

 

Kap 11. Undersökning av mannen och hans spermier. Kapitlet beskriver utredningen vid infertilitet. Anamnesupptagningen och kroppsundersökningen är helt relevant medan laboratorieundersökningarna har ändrats mycket tack vare utvecklingen av in vitro teknikerna. Spermaanalyser utförs i stort sätt som beskrives medan tester på spermiefunktionen knappast utföres alls utan man går vidare med prvrörsbefruktning som är både en analys och behandling.

 

Kap 12. Fortplatingsproblem. Kapitlet är skrivet innan teknikerna med assisterad befruktning var så vanliga som idag och speglar därför ett annat tankesätt. Tankarna om problemen och hur man skall omhänderta paret är dock fortfarande aktuellt.

 

Kap 13. Hypogonadism. Kapitlet beskriver den klassiska hypogonadismens orsak, utredning och behandling. Kapitlet är helt relevant men vi har nu bättre utredningsmöjligheter och framför allt behandlingsmöjligheter vilket idag skulle ha inkluderats. Åldrandet hypogonadism som idag benömns LOH (late onset hypogonadism beskrivs i kap 22.

 

Kap 14. Retentio testis. I kapitlet beskrives embryologin, orsakerna, indelningen och kliniken. De första avsnitten är helt relevanta idag medan utredningen och behandlingen mha nya metoder har förändrats.

 

 

Kap 15. Genitala infektioner. I kapitlet beskrivs olika genitala infektioner hos mannen och hur de kan utredas och behandlas. Detta område har länge varit kontroversiellt och intresset har även minskat bla för att infektioners påverkan på fertiliteten inte har så stor betydelse då man använder assisterad befruktning. Vi har även nya antibiotika för behandling. Trots detta är genitala infektioner ett stort besvär för många män.

 

Kap 16. Varikocele. Kapitlet beskriver varikocele (Pungåderbråck) alltifrån patofysiologin till behandlingen. Allt är relevant även om en viss utveckling har skett vid utredningen och behandlingen.

 

Kap 17. Tumörer. Kapitlet beskriver tumörer i interna och externa manliga genitalia samt dess utredning och behandling. Viss utveckling har skett avseende utredning och framförallt behandling men beskrivning stadieindelning mm är fortfarande relevant.

 

Kap 18. Sexuell förmåga och fortplantning vid sjukdom. Grunddragen i kapitlet stämmer men vi har fått nya utrednings och behandlingsmetoder som inte finns inkluderade här. Speciellt har vi idag möjlighet att behandla den sexuella förmågan bl a med PDF5-hämmare.

 

Kap 19. Traumatiska ryggmärgsskador. I kapitlet beskrivs patofysiologin och klinken hos ryggmärgsskadade. Det har sedan kapitlet skrevs skett en utveckling framför allt avseende behandlingen.

 

Kap 20. Mannens sexualitet. Beskrivningen av olika störningar och varianter av sexuellt beteende är fortfarande aktuell medan utredningen och behandlingen har ändrats på flera sätt.

 

Kap 21. Potensrubbningar. Detta är ett av de områden som förändrats mest sedan boken skrevs. Både utrednings och framför allt behandlingsmöjligheterna har helt förändrats vilket gör att det skrivna känns mycket inaktuellt. Framförallt PDF-5 hämmarna har helt förändrat detta område

 

Kap 22. Mannens åldrande. Förändringarna vid åldrandet som beskrivs är relevant även idag. Dock skulle kliniken beskrivas på annat sätt. Vi har idag helt andra kunskaper vad gäller utredning och behandling av hypogonadism hos äldre män, idag oftat benämnt LOH (Late onset hypogonadism)

 

Kap 23. Spermiepreparation. I kapitlet beskrivs spermiepreparation för assisterad befruktning och frysning för förvaring. Metoderna har idag utvecklats och större delen av kapitlet skulle behöva skrivas om.

 

Kap 24. Träning och överträning. Det har inom tävlingsidrottandet skett en snabb utveckling och detta kapitel skulle idag skrivits på ett annorlunda sätt.

.

 

Kap 25. Missbruk av androgena preparat. Användning av androgena preparat i dopningsyfte har  troligen ökat sedan detta kapitel skrevs. Nya preparat har tillkommit och nya metoder utvecklats så även om problemet har ökat är mycket i detta avsnitt inaktuellt.

 

Kap 26. Manlig antikonception. Bakgrunden och förutsättningarna som beskrivs är aktuella men ännu finns inget säkert manligt preventivmedel som verkar via påverkan av den hormonella miljön eller spermierna. Frågestälningen är därför aktuell och man kan bara beklaga att ingen egentlig utveckling har skett sedan boken skrevs.

 

Kap 27. Vasektomi och dess reversering. Vasectomi är en effektiv steriliseringsmetod och beskrivningen är helt aktuell. Reversering förekommer dock knappast i Sverige framför allt beroende på att man idag hellre hämtar spermier från bitestikeln och använder dessa för fertilisering.

 

Kap 28. Legala frågor. Flera tillägg och ändringar i beskrivna lagområden har tillkommit och en uppdatering av detta område borde göras.