Andrologi,  Klinisk verksamhet och forskning

Andrologi kommer från grekiskan och betyder  ”läran om mannen”
 

Regleringen av testosteron och dess effekter

Den övergripande styrningen sker från hjärnan speciellt hypothalamus där information bl a om blodets hormonkoncentration och olika stimuli samlas Som resultat av detta syntetiseras och utsöndras ett hormon GnRH som förs till hypofysen där det påverkar speciella celler att bilda och utsöndra två hormoner LH och FSH. Båda dessa hormoner förs med blodet och påverkar specifikt olika celler i testikeln. LH styr bildandet av manligt könshormon (testosteron) medan FSH påverkar spermiebildningen. Testosteron utsöndras kontinuerligt (ca 5 mg per dygn) och förs med blodet till kroppens alla celler som påverkas på olika sätt. Testosteron tas upp I alla celler, omvandlas i en del till dihydrotestosteron varefter bindning kan ske till specifika receptorproteiner. Det bildade hormon-receptorkomplexet translokeras sedan till cellkärnan och kan binda till specifika  områden (kallade androgen-responsive elements) i regleringsregionen för olika proteiner och styr på detta sätt bildandet av androgenspecifika proteiner som i sin tur styr cellens utveckling. Vi har visat att minst 400 proteiner påverkas i många celler. Testosteron omvandlas bl a till dihydrotestosteron och östradiol som har specifika effekter i vissa organ. Regleringen av testosteronsyntesen sker bla genom sk negativ feed back som medför att höga nivåer av testosteron negativt påverkar bildandet av GnRH och LH i hjärnan


Utvecklingen av mannen och regleringen av hormoner:
Androgener främst testosteron styr bildningen av den manliga individen och vidmakthåller den. Utan testosteron utvecklas en genetisk man till kvinna. Fel i testosteronbildningen eller effekten påverkar därför på ett genomgripande sätt hela individen. Bildningen av testosteron sker i testiklarna men styrs från hypothalamus i hjärnan som utsöndrar en substans GNRH som transporteras till hypofysen.  Genom denna signal pruduceras ett hormon kallat LH i hypofysen, utsöndras i blodet och tas upp av testiklarna där det styr produktionen av testosteron. Testosteron förs med blodet, tas upp i alla vävnader och påverkar nästan alla celler men på mycket olika sätt. I våra utredningar ingår ofta mätning av LH och testosteron i blodet.
Den kliniska verksamhetens mål är ofta att förbättra livskvalitén hos män med andrologiska sjukdomar. De vanligaste patienterna är de med hormonella störningar (ofta för låg bildning och effekt av testosteron, hypogonadism),  manlig infertilitet och olika sexuella problem, vanligast svårigheter att få stånd (erektil dysfunktion).


Hypogonadism ( för låg bildning och effekt av testosteron) kan utvecklas från puberteten och till hög ålder. Den kan vara genetiskt betingad eller uppstå till följd av andra sjukdomar. Hypogonadism diagnosticeras som symptom i kombination med låga testosteronvärden. En svårighet är att vi sällan vet vad som är normala hormonvärden för en speciell patient. Symptomen är skiftande mellan patienter men de vanligaste är uttalad trötthet och initiativförmåga, nedsatt ork och muskelmassa, feminin fettfördelning (höft och bukfetma), torr hud, nedsatt lust och sexuell förmåga.
Bland de genetisk betingade är patienter med kromosomuppsättningen 47 XXY (Klinefelters syndrom) vanligast ( 1 på ca 600 födda pojkar). En grupp patienter som idag är mycket omdiskuterade är äldre patienter med dessa symptom. Denna grupp kallas ibland LOH (Late onset hypogonadism)

Om vi efter utredning beslutat att ge substitutionsbehandling kan vi välja mellan gel och i.m. injektioner. Vi börjar nästan alltid med gel. Gelen innehåller testosteron och smörjs på huden på morgonen. Vanligen börjar man med ca 50 mg. Beroende på patienten kliniska svar och hormonnivåer (testosteron och LH) kan man justera dosen.
Testosteron kan även ges i.m. i form av testosterone undecanoat som ges i oljelösning.
Vår rutin är att ge  2 sprutor med 6 veckors intervall och sedan en dos 11 veckor senare och 8 veckors senare ta serumprov. Baserat på detta (testosteron och LH) och kliniken avgör vi intervallet för vidare injektioner. Vår målsättning är att patienterna skall ha en testosteron konc i serum på 15 – 25 nmol/L. De patienter som har substitutionsbehandling träffar vi minst en gång per år då vi diskuterar hur vi skall fortsätta.

Forskning : Vi har under de senaste åren tillsammans med olika grupper och läkemedelsfirmor deltagit i studier för att förbättra urvalet av patienter, för att kunna selektera de som har nytta av testosteronsubstitution och i olika studier försökt optimera behandlingarna. Vi hoppas att i framtiden kunna utveckla mätmetoder för att mäta testosteroneffekten hos varje patient och på olika vävnader. På detta sätt skulle vi objektivt kunna optimera behandlingen för varje patient. Anslag för denna typ av forskning har dock inte av forskningsråd och andra institutioner hittills ansetts prioriterad. Målsättningen är att kunna ge varje patient den bästa behandlingen.

Manlig infertilitet och subfertilitet. 10-15 % av alla människor i Sverige kommer någon gång under sin livstid att vilja få barn utan att kunna få det. Man beräknar att ca 30% beror på mannen, ca 30% på kvinnan och i resten av fallen är det kombinerade faktorer. Vi kan med hjälp av spermaprov undersöka männen och med viss säkerhet skilja ut de män som borde kunna få barn på naturlig väg och de som vi bör undersöka närmare. Den vidare utredningen av dessa män omfattar en genomgång av allt som kan påverka fertiliteten såsom andra sjukdomar , livsstil mm. Vi anser att det är viktigt att 1. Utreda och förklara vad vi funnit 2. Behandla det som går nu och för framtiden. 3 Hjälpa paret vidare mot behandling, adoption eller annat. En del män kan man behandla genom hormonell behandling, infektionsbehandling och en hel del kan behandlas mha assisterad befruktning ofta provrörsbefruktning.

Forskning.  Under de senaste åren har vi mha bättre utredningar och hormonella behandlingar kunnat förbättra hela omhändertagandet av infertila män. Den stora utvecklingen de senaste decenierna är att man mha assisterad befruktning kunnat behandla många män som man tidigare inte kunde ge någon hjälp. Vi tror att vi kontinuerligt kommer att förbättra våra utredningar så att vi bättre kan selektera de patienter som vi kan hjälpa med olika behandlingar. Speciellt gäller det en grupp av män som har lätt sänkta hormonnivåer och där man genom hormonell behandling kan öka fertiliteten.

Sexuell dysfunktion. Detta betyder att man inte fungerar sexuellt fastän man önskar det. Ofta talar man om oförmåga att få stånd. Detta kan orsakas av många olika saker såväl medicinska som psykologiska. Det viktigaste vid behandlingen av dessa män är att så långt som möjligt utreda orsaken. Vi har idag mycket bra läkemedel för att hjälpa dessa män ex PDEF-5 hämmare (bl a Viagra)
Forskning Vi har arbetat tillsammans med olika läkemedelsbolag för att optimera behandlingen av bl a PDEF-5 hämmare. Vi kommer att fortsätta denna samverkan för att öka möjligheten att utreda och behandla dessa män på bästa och enklaste sätt. Vi vet att många män idag inte söker hjälp för sina problem och vi strävar därför efter att på bästa sätt sprida information om att man kan få hjälp.